Algemene voorwaarden

WeAchieve

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, mits met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden van WeAchieve VoF (hierna te noemen: WeAchieve);

Dienst(en):

De dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen WeAchieve en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst;

Overeenkomst:

De afspraken, vastgelegd in een schriftelijk of digitaal of digitaal document of offerte, op grond waarvan WeAchieve een Dienst aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel uitmaken;

Bij gebruik van WeAchieve ATS, maken ook de separate SLA en Verwerkersovereenkomst deel uit van de Overeenkomst.

Opdrachtgever:

Iedere (rechts)persoon die met WeAchieve een Overeenkomst heeft gesloten.

 

Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen WeAchieve en Opdrachtgever. Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk of digitaal door WeAchieve zijn bevestigd.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke of digitale bevestiging door Opdrachtgever aan WeAchieve na het ontvangen van een door WeAchieve verstuurd voorstel aan Opdrachtgever. Een schriftelijke of digitale bevestiging, met of zonder handtekening, van Opdrachtgever via briefpost, e-mail of door accordering via de website van WeAchieve, is bindend en rechtsgeldig. Opdrachtgever dient onmiddellijk te reageren wanneer er na accordering een aanpassing dient plaats te vinden in de Overeenkomst en voor de Dienst(en) zijn uitgevoerd.

2.3 Alle beschrijvingen van de Dienst(en) op de website(s), in advertenties en dergelijken gelden als een weergave bij benadering. WeAchieve kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. WeAchieve is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

2.4 De Dienst(en) en producten zijn het intellectuele eigendom van WeAchieve. Geen van de in de Overeenkomst of andere documenten opgenomen bepalingen kan worden opgevat als volledige of gedeeltelijke overdracht van eigendomsrechten aan Afnemer.

2.5 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Opdrachtgever eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

Gebruik Dienst(en) en functionaliteit

3.1 Voor zover het instemmen met de toepassingsverklaring van deze Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever nog niet in een eerder stadium is gebleken, houdt het accorderen van een offerte door Opdrachtgever automatisch een instemming in met en van de toepassingsverklaring van deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Het recht tot gebruik van een Dienst is persoonlijk en het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/of te (sub)licenseren aan derden. Het recht van gebruik van een Dienst is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van Opdrachtgever.

3.3 Opdrachtgever garandeert dat deze werknemers de Dienst slechts ten behoeve van de activiteiten van Opdrachtgever zullen gebruiken.

3.4 WeAchieve heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inbegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Dienst(en) op Opdrachtgever te verhalen.

3.5 Indien er wijzigingen en/of veranderingen buiten de invloed van WeAchieve plaatsvinden waardoor er één of meerdere online middelen niet (meer) werken, dan wordt(en) de vacature(e) op (één of meerdere) andere vacaturesite(s) of gelijkwaardige dienst(en) geplaatst. Deze service van WeAchieve is echter onverplicht.

Prijs en betaling

4.1 De overeengekomen maandprijs zal voor de afgesproken termijn van de Overeenkomst na aanvang van de Overeenkomst aan Opdrachtgever maandelijks gefactureerd worden.

4.2 Tenzij anders schriftelijk of digitaal is overeengekomen, zullen de facturen door Opdrachtgever overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Bij gebreke van zulke condities dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het IBAN van WeAchieve, welke is vermeld op de factuur.

 

4.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van Opdrachtgever.

4.4 Tenzij anders schriftelijk of digitaal is overeengekomen, zullen door Opdrachtgever aan WeAchieve reeds gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.

4.5 WeAchieve behoudt zich het recht om afwijkende prijzen en voorwaarden te hanteren. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van WeAchieve in euro’s, exclusief 21% BTW en eventuele andere belastingen en heffingen genoteerd.

4.6 WeAchieve behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien.

Rechten en verplichtingen van Opdrachtgever

5.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Opdrachtgever en WeAchieve geschiedt voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

5.2 Opdrachtgever zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of de Nederlandse wet- en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Opdrachtgever verwacht mag worden.

5.3 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Opdrachtgever de beschikking heeft over persoonsgegevens. Opdrachtgever zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

 

5.4 Opdrachtgever onthoudt zich er van WeAchieve of derden – al dan niet bij het gebruik van de Dienst(en) – te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van WeAchieve of derden, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de website(s), het overdragen van enig recht of enige verplichting, die Opdrachtgever op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.

5.5 Onverlet het overige in dit artikel 5 bepaalde, zal Opdrachtgever zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Dienst(en). Indien WeAchieve het vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever aan WeAchieve zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- per dag dat het oneigenlijk gebruik voortduurt. Daarnaast is WeAchieve gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit verband in ieder geval verstaan de gedragingen zoals hierboven beschreven in artikel 5.4. Voornoemde onmiddellijk opeisbare boete kan nimmer in mindering gebracht worden op de mogelijk door Opdrachtgever aan WeAchieve verschuldigde schadevergoeding.

 

Rechten en verplichtingen van WeAchieve

6.1 WeAchieve behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Opdrachtgever toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal WeAchieve Opdrachtgever over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

6.2 WeAchieve ondersteunt Opdrachtgever door middel van het ontsluiten van en/of het beschikbaar stellen van de benodigde informatie omtrent de Dienst(en).

6.3 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat WeAchieve de beschikking heeft over persoonsgegevens. WeAchieve zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen. De Verwerkersovereenkomst van WeAchieve maakt deel uit van de Overeenkomst.

 

6.4 WeAchieve maakt voor de levering van WeAchieve ATS en voor maatwerk (werkenbij-sites) gebruik van diensten van derden. Deze derde partijen opereren onder verantwoordelijkheid van WeAchieve en worden in de Verwerkersovereenkomst benoemd.

Aansprakelijkheid van WeAchieve; vrijwaring

7.1 WeAchieve aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

7.2 De totale aansprakelijkheid van WeAchieve wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien vanwege één of meer – al dan niet automatische – verlengingen de betreffende Overeenkomst reeds een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de prijs (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

7.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van WeAchieve aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden

7.4 De aansprakelijkheid van WeAchieve wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid) ontstaat slechts indien WeAchieve onverwijld en deugdelijk schriftelijk of digitaal in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en WeAchieve ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WeAchieve in staat wordt gesteld om adequaat te reageren.

7.5 WeAchieve aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6 WeAchieve aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van derden door het gebruik van de Dienst(en) van WeAchieve. Opdrachtgever vrijwaart WeAchieve voor alle mogelijke (gevolg)schade welke voortvloeit uit het gebruik door Opdrachtgever van Dienst(en) van WeAchieve in strijd met intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

7.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk of digitaal bij WeAchieve meldt.

7.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van WeAchieve.

Overmacht

8.1 WeAchieve is nimmer aansprakelijk in het geval er sprake is van een situatie van Overmacht. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort.

8.2 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een schadevergoedingsverplichting op één van de partijen komt te rusten, indien de periode waarin door Overmacht nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is of langer duurt of zal duren dan dertig dagen.

8.3 Indien WeAchieve bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is WeAchieve bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst(en) afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke factuur.

Duur van de Overeenkomst

9.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en WeAchieve duurt maximaal 12 maanden of zoveel korter of langer als de overeengekomen Dienst(en) duurt of duren.

9.2 Na verstrijken van de duur van de Overeenkomst eindigt deze van rechtswege.

Beëindiging van de Overeenkomst

10.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke of digitale ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

10.2 WeAchieve kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke of digitale kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. WeAchieve zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.3 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij WeAchieve ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die WeAchieve vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Geheimhouding

11.1 Opdrachtgever verplicht zich zowel gedurende als na beëindiging van deze Overeenkomst alle gegevens omtrent de bedrijfsaangelegenheden en overige gegevens van geheime of vertrouwelijke aard van WeAchieve waarvan zij bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst kennis neemt, als vertrouwelijk te behandelen en tegenover derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot dergelijke gegevens.

11.2 De verplichting tot geheimhouding, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel duurt voort tot en met 2 jaar na het einde van de Overeenkomst. Hierbij is niet van belang om welke reden of door welke partij de Overeenkomst tot een einde is gekomen.

Overig

12.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Overeenkomst tussen WeAchieve en Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk, of enig daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen of te cederen, behoudens voorafgaande schriftelijke of digitale toestemming van WeAchieve.

12.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, niet geldig, niet-afdwingbaar of in strijd met de wet wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

12.3 Op de Overeenkomst tussen WeAchieve en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12.4 WeAchieve heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomst(en). Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na 14 dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever.

12.5 In geval van geschillen voortvloeiend uit Overeenkomst(en) of uit daarop voortvloeiende overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking, behoudens het recht om bewarende maatregelen en/of een voorlopige voorziening te treffen.

12.6 Alle geschillen tussen WeAchieve en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

12.7 Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) is/zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

12.8 WeAchieve heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze niet binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

12.9 WeAchieve is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 75017806 en gevestigd aan de Lagelandstraat 11, 5213 CP te ‘s-Hertogenbosch.

Telefoonnummer: +31 (0) 73 23 40 844

IBAN: NL 79 KNAB 0259 1281 63

BTW nummer: NL002219638B93

Website: WeAchieve.nl

Algemeen e-mailadres: Hello@WeAchieve.nl

WeAchieve

RECRUITMENTMARKETING

Wil je meer bereiken?

Contact ons

Bel ons

Mail ons

WhatsApp ons

Adres

Victorialaan 15

5213 JG 's-Hertogenbosch

Nederland

Volg ons

Schermafbeelding 2020-04-15 om 20.21.24.
Schermafbeelding 2020-04-15 om 20.21.32.